nl.* info
archief nl-admin 2001

[ algemeen | posten | charters | faq´s | misbruik | aanmaken | archief | adressen ]

archief nl-admin 2001From: a3
Date: Tue, 2 Jan 2001 03:05:09 GMT
Message-ID: <G6ILwL.oLI@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ/VVV: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Tue, 2 Jan 2001 03:05:16 GMT
Message-ID: <G6ILws.oMr@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ/VVV: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Tue, 2 Jan 2001 03:05:22 GMT
Message-ID: <G6ILwy.oo0@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 3 Jan 2001 23:00:15 - 0000
Message-ID: <978562815.4233@x86.local>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.volendamramp

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 06 Jan 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <978750244.8479@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.nokiagame

From: a3
Date: Sun, 7 Jan 2001 04:26:01 GMT
Message-ID: <G6ryzD.GL5@news.a3.xs4all.nl>
Subject: De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin
Date: Tue, 9 Jan 2001 03:04:13 GMT
Message-ID: <G6vKJ2.4A8@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.actueel.volendamramp aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 09 Jan 2001 03:04:05 GMT
Message-ID: <979009445.5438@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.sinterklaas

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 09 Jan 2001 03:04:10 GMT
Message-ID: <979009450.5499@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.volendamramp

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 12 Jan 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <979268644.29142@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.volendamramp

From: nl-admin
Date: Sun, 14 Jan 2001 03:04:09 GMT
Message-ID: <G74tux.599@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.geschiedenis aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 14 Jan 2001 03:04:05 GMT
Message-ID: <979441444.6760@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.geschiedenis

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 16 Jan 2001 03:04:03 GMT
Message-ID: <979614243.19553@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.volendamramp

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 17 Jan 2001 03:04:03 GMT
Message-ID: <979700643.27055@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.geschiedenis

From: nl-admin
Date: Sat, 20 Jan 2001 03:04:13 GMT
Message-ID: <G7Fxv1.Au2@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.support.orthopedagogie aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 20 Jan 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <979959844.13928@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.nokiagame

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 20 Jan 2001 03:04:09 GMT
Message-ID: <979959849.13989@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.orthopedagogie

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 21 Jan 2001 13:04:02 GMT
Message-ID: <980082242.31591@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.comp.os.linux.overig

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 21 Jan 2001 13:04:24 GMT
Message-ID: <980082264.31656@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.comp.os.linux.overig

From: a3
Date: Sun, 21 Jan 2001 04:26:01 GMT
Message-ID: <G7HwBD.MKu@news.a3.xs4all.nl>
Subject: nl.* checkgroups

From: nl-admin
Date: Mon, 22 Jan 2001 03:04:08 GMT
Message-ID: <G7Jn6w.1ML@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.taal.citaten aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 22 Jan 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <980132644.2056@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.taal.citaten

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 22 Jan 2001 03:04:11 GMT
Message-ID: <980132651.2152@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.geschiedenis

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 23 Jan 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <980219044.9929@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.orthopedagogie

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 23 Jan 2001 03:04:09 GMT
Message-ID: <980219049.9999@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.volendamramp

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 25 Jan 2001 03:04:03 GMT
Message-ID: <980391843.27899@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.taal.citaten

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 27 Jan 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <980564644.9385@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.orthopedagogie

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 28 Jan 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <980651044.21420@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.geschiedenis

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 03 Feb 2001 03:04:03 GMT
Message-ID: <981169443.30206@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.orthopedagogie

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 29 Jan 2001 03:04:03 GMT
Message-ID: <980737443.27123@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.taal.citaten

From: a3
Date: Fri, 2 Feb 2001 03:05:05 GMT
Message-ID: <G840KH.I3p@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ/VVV: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Fri, 2 Feb 2001 03:05:03 GMT
Message-ID: <G840KF.I2G@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ/VVV: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Fri, 2 Feb 2001 03:05:07 GMT
Message-ID: <G840KJ.I4y@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 03 Feb 2001 03:04:03 GMT
Message-ID: <981169443.30206@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.orthopedagogie

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 4 Feb 2001 03:04:08 GMT
Message-ID: <G87puw.7EE@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwsgroep nl.actueel.volendamramp opgeheven

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 04 Feb 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <981255844.9549@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.volendamramp

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 05 Feb 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <981342244.15945@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.taal.citaten

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 07 Feb 2001 03:04:05 GMT
Message-ID: <981515045.28964@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.volendamramp

From: a3
Date: Wed, 7 Feb 2001 04:26:01 GMT
Message-ID: <G8DDnD.nD5@news.a3.xs4all.nl>
Subject: De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 11 Feb 2001 03:04:09 GMT
Message-ID: <981860649.16470@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.volendamramp

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 11 Feb 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <981860644.16398@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.geschiedenis

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 17 Feb 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <982379044.20516@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.orthopedagogie

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 18 Feb 2001 03:04:05 GMT
Message-ID: <982465445.32019@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.volendamramp

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 19 Feb 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <982551844.5191@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.taal.citaten

From: a3
Date: Wed, 21 Feb 2001 04:26:00 GMT
Message-ID: <G93AzC.uy@news.a3.xs4all.nl>
Subject: nl.* checkgroups

From: a3
Date: Fri, 2 Mar 2001 03:05:03 GMT
Message-ID: <G9Jv8F.7Aq@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ/VVV: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Fri, 2 Mar 2001 03:05:06 GMT
Message-ID: <G9Jv8I.7Bz@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ/VVV: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Fri, 2 Mar 2001 03:05:09 GMT
Message-ID: <G9Jv8L.7D8@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 04 Mar 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <983675044.29280@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.volendamramp

From: nl-admin
Date: Tue, 6 Mar 2001 03:04:08 GMT
Message-ID: <G9r9uw.7IK@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.reizen.tent aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 06 Mar 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <983847844.9687@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.reizen.tent

From: a3
Date: Wed, 7 Mar 2001 04:26:01 GMT
Message-ID: <G9t8BD.EIr@news.a3.xs4all.nl>
Subject: De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 09 Mar 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <984107044.470@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.reizen.tent

From: a3@a3.xs4all.nl
Date: Tue, 13 Mar 2001 18:24:01 GMT
Message-ID: <GA5F41.DBr@news.a3.xs4all.nl>
Subject: [ADMIN] Statuswijziging: nl.muziek.mp3 wordt gemodereerd

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 13 Mar 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <984452643.5793@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.reizen.tent

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 14 Mar 2001 03:04:05 GMT
Message-ID: <984539045.22211@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 17 Mar 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <984798244.13393@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 20 Mar 2001 03:04:03 GMT
Message-ID: <985057443.7146@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.reizen.tent

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 20 Mar 2001 03:04:09 GMT
Message-ID: <985057449.7217@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: a3
Date: Wed, 21 Mar 2001 04:26:00 GMT
Message-ID: <GAJ5nC.Doq@news.a3.xs4all.nl>
Subject: nl.* checkgroups

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 23 Mar 2001 03:04:05 GMT
Message-ID: <985316645.1140@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 27 Mar 2001 02:04:05 GMT
Message-ID: <985658645.14268@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 28 Mar 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <985745043.1079@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.mkz

From: nl-admin
Date: Wed, 28 Mar 2001 02:04:08 GMT
Message-ID: <GAvxqx.vG@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.actueel.mkz aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 31 Mar 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <986004244.27570@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.mkz

From: nl-admin
Date: Mon, 2 Apr 2001 02:04:08 GMT
Message-ID: <GB572w.CIy@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.support.slapeloos aangemaakt

From: a3
Date: Mon, 2 Apr 2001 02:05:03 GMT
Message-ID: <GB574F.CL1@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ/VVV: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Mon, 2 Apr 2001 02:05:04 GMT
Message-ID: <GB574G.CMA@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ/VVV: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Mon, 2 Apr 2001 02:05:07 GMT
Message-ID: <GB574J.CnJ@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 02 Apr 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <986177044.16181@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.slapeloos

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 03 Apr 2001 02:04:05 GMT
Message-ID: <986263445.30154@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 03 Apr 2001 02:04:10 GMT
Message-ID: <986263450.30228@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.reizen.tent

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 04 Apr 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <986349844.21284@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.mkz

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 05 Apr 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <986436244.15462@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.slapeloos

From: a3
Date: Sat, 7 Apr 2001 03:26:01 GMT
Message-ID: <GBEK7D.Hs7@news.a3.xs4all.nl>
Subject: De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 09 Apr 2001 02:04:06 GMT
Message-ID: <986781846.18432@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.slapeloos

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 11 Apr 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <986954644.5584@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.mkz

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 16 Apr 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <987386643.22112@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.slapeloos

From: nl-admin
Date: Sun, 16 Apr 2000 02:04:45 GMT
Message-ID: <Ft373y.M0E@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.support.rsi aangemaakt

From: nl-admin
Date: Sun, 16 Apr 2000 02:05:17 GMT
Message-ID: <Ft374u.M3r@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.hobby.vliegers aangemaakt

From: nl-admin
Date: Sun, 16 Apr 2000 02:05:43 GMT
Message-ID: <Ft375J.M6C@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.hulpdiensten.politie aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 17 Apr 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <987473043.28294@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin
Date: Wed, 18 Apr 2001 02:04:11 GMT
Message-ID: <GBytqz.DCB@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.hulpdiensten.ambulance aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 18 Apr 2001 02:04:06 GMT
Message-ID: <987559446.17238@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.hulpdiensten.ambulance

From: a3
Date: Sat, 21 Apr 2001 03:26:01 GMT
Message-ID: <GC4HJD.GHD@news.a3.xs4all.nl>
Subject: nl.* checkgroups

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 22 Apr 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <987905044.3367@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.hulpdiensten.ambulance

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 25 Apr 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <988164244.26322@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.mkz

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 25 Apr 2001 02:04:09 GMT
Message-ID: <988164249.26392@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.hulpdiensten.ambulance

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 30 Apr 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <988596244.3332@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.slapeloos

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 02 May 2001 02:04:06 GMT
Message-ID: <988769046.31522@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.hulpdiensten.ambulance

From: a3
Date: Wed, 2 May 2001 02:05:04 GMT
Message-ID: <GCor4G.oEG@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ/VVV: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Wed, 2 May 2001 02:05:06 GMT
Message-ID: <GCor4I.oFp@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ/VVV: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Wed, 2 May 2001 02:05:08 GMT
Message-ID: <GCor4K.oGy@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Mon, 7 May 2001 03:26:01 GMT
Message-ID: <GCy47D.75y@news.a3.xs4all.nl>
Subject: De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin
Date: Sun, 13 May 2001 02:04:08 GMT
Message-ID: <GD94Ew.J3A@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.support.adhd+add aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 13 May 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <989719444.24689@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.adhd+add

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 16 May 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <989978644.12092@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.hulpdiensten.ambulance

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 16 May 2001 02:04:08 GMT
Message-ID: <989978648.12162@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.adhd+add

From: a3
Date: Mon, 21 May 2001 03:26:01 GMT
Message-ID: <GDo1JD.Fpu@news.a3.xs4all.nl>
Subject: nl.* checkgroups

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 27 May 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <990929043.29560@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.adhd+add

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: 31 May 2001 00:20:36 GMT
Message-ID: <9f42ok$7e2$1@x86.local>
Subject: nl-admin persoons wisseling

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 1 Jun 2001 02:04:06 GMT
Message-ID: <GE8B2u.9wG@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwsgroep nl.actueel.vuurwerkramp opgeheven

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 01 Jun 2001 02:04:02 GMT
Message-ID: <991361042.12791@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.vuurwerkramp

From: a3
Date: Sat, 2 Jun 2001 02:05:03 GMT
Message-ID: <GEA5sF.GGJ@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ/VVV: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Sat, 2 Jun 2001 02:05:05 GMT
Message-ID: <GEA5sH.GHs@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ/VVV: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Sat, 2 Jun 2001 02:05:06 GMT
Message-ID: <GEA5sI.GJ1@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 04 Jun 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <991620243.7400@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.vuurwerkramp

From: a3
Date: Thu, 7 Jun 2001 03:26:01 GMT
Message-ID: <GEJIvD.Ln2@news.a3.xs4all.nl>
Subject: De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 08 Jun 2001 02:04:02 GMT
Message-ID: <991965842.332@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.vuurwerkramp

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 10 Jun 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <992138644.20640@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.adhd+add

From: a3
Date: Thu, 14 Jun 2001 22:36:09 GMT
Message-ID: <GExysA.Jw5@news.a3.xs4all.nl>
Subject: [ADMIN] Voorstel nieuw charter nl.erotiek.bdsm [moderated]

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 15 Jun 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <992570643.27006@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.vuurwerkramp

From: a3
Date: Thu, 7 Jun 2001 03:26:01 GMT
Message-ID: <GEJIvD.Ln2@news.a3.xs4all.nl>
Subject: De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: a3
Date: Thu, 14 Jun 2001 22:49:35 GMT
Message-ID: <GExzEn.K40@news.a3.xs4all.nl>
Subject: [ADMIN] Voorstel nieuwe charters nl.erotiek.* [moderated]

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 17 Jun 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <992743444.29907@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.internet.misbruik.rapport moderated

From: nl-admin
Date: Sun, 17 Jun 2001 02:04:07 GMT
Message-ID: <GF1xqw.n4C@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.internet.misbruik.rapport aangemaakt

From: a3
Date: Sun, 17 Jun 2001 03:32:01 GMT
Message-ID: <GF21tD.o9v@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Oprichtingsbericht nl.internet.misbruik.rapport

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 20 Jun 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <993002644.19390@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.internet.misbruik.rapport moderated

From: a3
Date: Thu, 21 Jun 2001 03:26:01 GMT
Message-ID: <GF9G7D.p33@news.a3.xs4all.nl>
Subject: nl.* checkgroups

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 24 Jun 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <993348244.23415@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.internet.misbruik.rapport moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 28 Jun 2001 02:04:07 GMT
Message-ID: <GFMB2v.Cus@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwsgroep nl.actueel.mkz opgeheven

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 28 Jun 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <993693843.16619@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.mkz

From: a3
Date: Thu, 28 Jun 2001 00:36:09 GMT
Message-ID: <GExysA.Jw5+@news.a3.xs4all.nl>
Subject: [ADMIN] Voorstel nieuw charter nl.erotiek.bdsm [moderated]

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 29 Jun 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <993780243.23592@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.vuurwerkramp

From: nl-admin
Date: Sat, 30 Jun 2001 23:18:13 GMT
Message-ID: <GFrnED.5t4@news.a3.xs4all.nl>
Subject: [ADMIN] Nieuw charter nl.erotiek.bdsm [moderated]

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 01 Jul 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <993953044.14885@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.mkz

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 01 Jul 2001 02:04:08 GMT
Message-ID: <993953048.14946@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.internet.misbruik.rapport moderated

From: a3
Date: Mon, 2 Jul 2001 02:05:05 GMT
Message-ID: <GFtpsH.H0u@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Mon, 2 Jul 2001 02:05:03 GMT
Message-ID: <GFtpsF.GyC@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Mon, 2 Jul 2001 02:05:04 GMT
Message-ID: <GFtpsH.GzL@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin
Date: Tue, 3 Jul 2001 02:04:08 GMT
Message-ID: <GFvKEw.MB0@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.paranormaal aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 03 Jul 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <994125844.28855@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.paranormaal

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 05 Jul 2001 02:04:06 GMT
Message-ID: <994298646.16647@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.mkz

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 06 Jul 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <994385044.23331@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.paranormaal

From: a3
Date: Sat, 7 Jul 2001 03:26:01 GMT
Message-ID: <GG32vD.o2x@news.a3.xs4all.nl>
Subject: De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 10 Jul 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <994730644.15508@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.paranormaal

From: nl-admin
Date: Wed, 10 Jul 2001 22:57:29 GMT
Message-ID: <GFrMFt.5II+@news.a3.xs4all.nl>
Subject: [ADMIN] Oproep kandidaten moderatie

From: nl-admin
Date: Thu, 12 Jul 2001 02:04:12 GMT
Message-ID: <GGC8F0.1F1@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.eeuwig.emma+viola aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 12 Jul 2001 02:04:10 GMT
Message-ID: <994903450.1783@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.eeuwig.emma+viola

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 12 Jul 2001 02:04:05 GMT
Message-ID: <994903445.1721@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.mkz

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 15 Jul 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <995162644.28880@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.eeuwig.emma+viola

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 15 Jul 2001 02:04:08 GMT
Message-ID: <995162648.28950@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.internet.misbruik.rapport moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 17 Jul 2001 02:04:02 GMT
Message-ID: <995335442.8345@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.paranormaal

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 19 Jul 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <995508243.23937@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.eeuwig.emma+viola

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 25 Jul 2001 02:04:05 GMT
Message-ID: <996026645.20927@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 25 Jul 2001 02:04:10 GMT
Message-ID: <996026650.21001@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.internet.misbruik

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 25 Jul 2001 02:04:14 GMT
Message-ID: <996026654.21071@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.comp.games.quake

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 25 Jul 2001 02:04:18 GMT
Message-ID: <996026658.21141@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 25 Jul 2001 02:04:22 GMT
Message-ID: <996026662.21215@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: a3
Date: Tue, 24 Jul 2001 21:43:07 GMT
Message-ID: <GGzyzv.32p@news.a3.xs4all.nl>
Subject: [ADMIN] Nieuw charter nl.erotiek.bdsm

From: a3
Date: Tue, 24 Jul 2001 22:27:19 GMT
Message-ID: <GH011J.3Fz@news.a3.xs4all.nl>
Subject: [ADMIN] Nieuw charter nl.erotiek.overig

From: a3
Date: Tue, 24 Jul 2001 21:59:12 GMT
Message-ID: <GGzzqo.38t@news.a3.xs4all.nl>
Subject: [ADMIN] Nieuw charter nl.erotiek.contact

From: a3
Date: Tue, 24 Jul 2001 22:58:00 GMT
Message-ID: <GH02Go.3LI@news.a3.xs4all.nl>
Subject: [ADMIN] Moderatie nl.erotiek.*

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 26 Jul 2001 02:04:06 GMT
Message-ID: <996113045.30881@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.mkz

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 26 Jul 2001 02:04:10 GMT
Message-ID: <996113049.30942@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.eeuwig.emma+viola

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 29 Jul 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <996372244.24575@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.internet.misbruik

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 29 Jul 2001 02:04:08 GMT
Message-ID: <996372248.24645@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.comp.games.quake

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 28 Jul 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <996285843.11736@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 28 Jul 2001 02:04:09 GMT
Message-ID: <996285848.11810@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 28 Jul 2001 02:04:13 GMT
Message-ID: <996285853.11884@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 31 Jul 2001 02:04:05 GMT
Message-ID: <996545045.7676@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.afvallen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 31 Jul 2001 02:04:10 GMT
Message-ID: <996545050.7772@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.paranormaal

From: a3
Date: Mon, 30 Jul 2001 17:24:05 GMT
Message-ID: <GHAr05.34I@news.a3.xs4all.nl>
Subject: [ADMIN] Mailadressen nl.erotiek.*

From: nl-admin
Date: Tue, 31 Jul 2001 02:04:08 GMT
Message-ID: <GHBF2w.5yp@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.support.afvallen aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 01 Aug 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <996631443.16297@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 01 Aug 2001 02:04:08 GMT
Message-ID: <996631448.16371@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 01 Aug 2001 02:04:12 GMT
Message-ID: <996631452.16445@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 03 Aug 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <996804243.2535@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.afvallen

From: a3
Date: Thu, 2 Aug 2001 02:05:03 GMT
Message-ID: <GHF4GG.MAE@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Thu, 2 Aug 2001 02:05:06 GMT
Message-ID: <GHF4GI.MBn@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Thu, 2 Aug 2001 02:05:07 GMT
Message-ID: <GHF4GJ.MCw@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 05 Aug 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <996977044.29506@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.internet.misbruik

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 05 Aug 2001 02:04:09 GMT
Message-ID: <996977049.29576@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.comp.games.quake

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 07 Aug 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <997149844.11019@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.afvallen

From: a3
Date: Tue, 7 Aug 2001 03:26:01 GMT
Message-ID: <GHoHJD.9Jv@news.a3.xs4all.nl>
Subject: De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 08 Aug 2001 02:04:05 GMT
Message-ID: <997236245.18760@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 08 Aug 2001 02:04:10 GMT
Message-ID: <997236250.18833@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 08 Aug 2001 02:04:12 GMT
Message-ID: <997236252.18907@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 09 Aug 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <997322644.26180@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.eeuwig.emma+viola

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 14 Aug 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <997754643.30791@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.afvallen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 19 Aug 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <998186644.20623@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.internet.misbruik

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 19 Aug 2001 02:04:10 GMT
Message-ID: <998186649.20693@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.comp.games.quake

From: a3
Date: Tue, 21 Aug 2001 03:26:01 GMT
Message-ID: <GIEEvD.1Jw@news.a3.xs4all.nl>
Subject: nl.* checkgroups

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 22 Aug 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <998445844.7069@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 22 Aug 2001 02:04:10 GMT
Message-ID: <998445850.7144@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 22 Aug 2001 02:04:14 GMT
Message-ID: <998445854.7218@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 28 Aug 2001 02:04:05 GMT
Message-ID: <998964245.14492@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.afvallen

From: a3
Date: Sun, 2 Sep 2001 02:05:07 GMT
Message-ID: <GJ0J4J.Hry@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Sun, 2 Sep 2001 02:05:04 GMT
Message-ID: <GJ0J4G.Hqp@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Sun, 2 Sep 2001 02:05:09 GMT
Message-ID: <GJ0J4L.Ht7@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Fri, 7 Sep 2001 03:26:01 GMT
Message-ID: <GJ9w7D.JMK@news.a3.xs4all.nl>
Subject: De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 12 Sep 2001 04:42:13 - 0000
Message-ID: <1000269733.578@hensema.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.aanslagen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: 11 Sep 2001 20:29:01 GMT
Message-ID: <9nls6d$pq6$1@dexter.hensema.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.actueel.aanslagen aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 23 Sep 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <1001210644.9437@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.aanslagen

From: nl-admin
Date: Sun, 23 Sep 2001 02:04:08 GMT
Message-ID: <GK3F2w.7BM@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.actueel.aanslagen aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 26 Sep 2001 02:04:02 GMT
Message-ID: <1001469842.30368@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.aanslagen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 30 Sep 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <1001815443.27388@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.aanslagen

From: a3
Date: Tue, 2 Oct 2001 02:05:09 GMT
Message-ID: <GKK34L.8Ln@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Tue, 2 Oct 2001 02:05:04 GMT
Message-ID: <GKK34G.8J5@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Tue, 2 Oct 2001 02:05:07 GMT
Message-ID: <GKK34J.8KE@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 06 Oct 2001 19:33:40 GMT
Message-ID: <1002396820.15641@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.erotiek

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 06 Oct 2001 19:22:04 GMT
Message-ID: <1002396124.15389@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.test

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 06 Oct 2001 19:22:56 GMT
Message-ID: <1002396176.15435@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.test

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 06 Oct 2001 19:34:22 GMT
Message-ID: <1002396862.15682@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 06 Oct 2001 19:34:23 GMT
Message-ID: <1002396863.15728@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 06 Oct 2001 19:34:24 GMT
Message-ID: <1002396864.15774@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 06 Oct 2001 19:45:42 GMT
Message-ID: <1002397542.16069@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 07 Oct 2001 02:04:06 GMT
Message-ID: <1002420246.24551@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.aanslagen

From: a3
Date: Sun, 7 Oct 2001 03:26:01 GMT
Message-ID: <GKtG7D.K0o@news.a3.xs4all.nl>
Subject: De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 08 Oct 2001 02:04:06 GMT
Message-ID: <1002506646.5674@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.aanslagen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 8 Oct 2001 02:04:10 GMT
Message-ID: <GKv72y.4Et@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwsgroep nl.actueel.aanslagen opgeheven

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 09 Oct 2001 02:04:02 GMT
Message-ID: <1002593042.15515@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.aanslagen

From: spamtrap@use.reply.to (Erik Hensema)
Date: 8 Oct 2001 12:29:43 GMT
Message-ID: <slrn9s371n.l1m.spamtrap@dexter.hensema.xs4all.nl>
Subject: Nieuwsgroep nl.actueel.aanslagen opnieuw aangemaakt

From: nl-admin
Date: Tue, 9 Oct 2001 02:04:06 GMT
Message-ID: <GKx1qu.C0I@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.actueel.aanslagen aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 09 Oct 2001 23:57:55 GMT
Message-ID: <1002671875.26117@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 11 Oct 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <1002765844.3610@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.aanslagen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 13 Oct 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <1002938643.16668@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.nokiagame

From: nl-admin
Date: Sat, 13 Oct 2001 02:04:07 GMT
Message-ID: <GL4GEv.CwK@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.actueel.nokiagame aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 15 Oct 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <1003111442.2799@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.aanslagen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 16 Oct 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <1003197843.8915@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.nokiagame

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 19 Oct 2001 10:04:31 GMT
Message-ID: <1003485871.31198@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.crew.mm-crew

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 20 Oct 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <1003543443.3904@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.comp.virus

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 20 Oct 2001 02:04:09 GMT
Message-ID: <1003543449.4002@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.nokiagame

From: nl-admin
Date: Sat, 20 Oct 2001 02:04:07 GMT
Message-ID: <GLHF2v.320@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.comp.virus aangemaakt

From: a3
Date: Sun, 21 Oct 2001 03:26:00 GMT
Message-ID: <GLJDJC.G1o@news.a3.xs4all.nl>
Subject: nl.* checkgroups

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 22 Oct 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <1003716243.28093@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.aanslagen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 22 Oct 2001 02:04:08 GMT
Message-ID: <1003716248.28163@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.regio.wadden

From: nl-admin
Date: Mon, 22 Oct 2001 02:04:11 GMT
Message-ID: <GLL4Ez.Lrv@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.regio.wadden aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 23 Oct 2001 02:04:04 GMT
Message-ID: <1003802644.9831@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.comp.virus

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 25 Oct 2001 02:04:03 GMT
Message-ID: <1003975443.25045@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.regio.wadden

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 27 Oct 2001 02:04:01 GMT
Message-ID: <1004148241.5983@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.comp.virus

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 27 Oct 2001 02:04:06 GMT
Message-ID: <1004148246.6053@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.nokiagame

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 29 Oct 2001 03:04:02 GMT
Message-ID: <1004324642.25264@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.regio.wadden

From: a3
Date: Fri, 2 Nov 2001 03:05:03 GMT
Message-ID: <GM5KKG.K1o@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Fri, 2 Nov 2001 03:05:06 GMT
Message-ID: <GM5KKI.K2w@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Fri, 2 Nov 2001 03:05:08 GMT
Message-ID: <GM5KKK.K44@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 05 Nov 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <1004929444.24779@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.regio.wadden

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 05 Nov 2001 03:04:08 GMT
Message-ID: <1004929448.24849@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.sinterklaas

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 05 Nov 2001 03:04:14 GMT
Message-ID: <1004929453.24947@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.aanslagen

From: nl-admin
Date: Mon, 5 Nov 2001 03:04:11 GMT
Message-ID: <GMB4Iz.J7t@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.actueel.sinterklaas aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 07 Nov 2001 03:04:03 GMT
Message-ID: <1005102243.7897@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.sinterklaas

From: a3
Date: Wed, 7 Nov 2001 04:26:01 GMT
Message-ID: <GMExnD.75o@news.a3.xs4all.nl>
Subject: De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 10 Nov 2001 03:04:02 GMT
Message-ID: <1005361442.31429@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.sinterklaas

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 10 Nov 2001 03:04:07 GMT
Message-ID: <1005361447.31499@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.nokiagame

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 14 Nov 2001 03:04:05 GMT
Message-ID: <1005707045.6212@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.sinterklaas

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 17 Nov 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <1005966244.1462@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.comp.virus

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 19 Nov 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <1006139044.24932@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.regio.wadden

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 22 Nov 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <1006398244.14462@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.sinterklaas

From: a3
Date: Wed, 21 Nov 2001 04:26:01 GMT
Message-ID: <Gn4uzD.7q6@news.a3.xs4all.nl>
Subject: nl.* checkgroups

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 24 Nov 2001 03:04:03 GMT
Message-ID: <1006571043.32206@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.defensie.marine

From: nl-admin
Date: Sat, 24 Nov 2001 03:04:07 GMT
Message-ID: <GnAB6v.ow6@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.defensie.marine aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 27 Nov 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <1006830244.29468@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.defensie.marine

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 1 Dec 2001 03:04:10 GMT
Message-ID: <Gnn9uy.Mv3@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwsgroep nl.actueel.nokiagame opgeheven

From: a3
Date: Sun, 2 Dec 2001 03:05:04 GMT
Message-ID: <Gnp4KG.88K@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Sun, 2 Dec 2001 03:05:06 GMT
Message-ID: <Gnp4KI.89t@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Sun, 2 Dec 2001 03:05:08 GMT
Message-ID: <Gnp4KK.8B1@news.a3.xs4all.nl>
Subject: FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 08 Dec 2001 03:04:09 GMT
Message-ID: <1007780649.2819@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.nokiagame

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 08 Dec 2001 03:04:03 GMT
Message-ID: <1007780643.2750@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.defensie.marine

From: a3
Date: Fri, 7 Dec 2001 04:26:01 GMT
Message-ID: <GnyHnD.1ps@news.a3.xs4all.nl>
Subject: De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 09 Dec 2001 03:04:04 GMT
Message-ID: <1007867044.18465@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.internet.dsl

From: nl-admin
Date: Sun, 9 Dec 2001 03:04:08 GMT
Message-ID: <Go236w.EAH@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.internet.dsl aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 09 Dec 2001 21:22:30 GMT
Message-ID: <1007932950.25613@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.nokiagame

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 10 Dec 2001 03:04:06 GMT
Message-ID: <1007953446.28020@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.feestdagen

From: nl-admin
Date: Mon, 10 Dec 2001 03:04:14 GMT
Message-ID: <Go3xv2.Lnw@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.actueel.feestdagen aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 11 Dec 2001 07:14:10 GMT
Message-ID: <1008054850.6727@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.madcrew

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 12 Dec 2001 03:04:06 GMT
Message-ID: <1008126246.14062@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.sinterklaas

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 11 Dec 2001 07:21:15 GMT
Message-ID: <1008055275.6991@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.comp.os.linux.discussie

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 12 Dec 2001 03:04:11 GMT
Message-ID: <1008126251.14147@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.internet.dsl

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 12 Dec 2001 03:04:10 GMT
Message-ID: <Go7n6y.Avt@news.a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwsgroep nl.actueel.sinterklaas opgeheven

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 13 Dec 2001 00:35:28 GMT
Message-ID: <1008203728.23325@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.test

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 13 Dec 2001 00:39:20 GMT
Message-ID: <1008203960.23394@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.test

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 13 Dec 2001 00:40:08 GMT
Message-ID: <1008204008.23456@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.test

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 13 Dec 2001 00:42:38 GMT
Message-ID: <1008204158.23518@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.test

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 13 Dec 2001 00:44:46 GMT
Message-ID: <1008204285.23592@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.test

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 13 Dec 2001 00:46:06 GMT
Message-ID: <1008204366.23961@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.test

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 13 Dec 2001 01:27:43 GMT
Message-ID: <1008206863.24215@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.test

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 13 Dec 2001 03:04:03 GMT
Message-ID: <1008212643.24787@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.feestdagen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 15 Dec 2001 03:04:02 GMT
Message-ID: <1008385442.6956@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.nokiagame

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 15 Dec 2001 03:04:07 GMT
Message-ID: <1008385447.7015@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.sinterklaas

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 16 Dec 2001 03:04:06 GMT
Message-ID: <1008471846.19881@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.internet.dsl

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 17 Dec 2001 03:04:02 GMT
Message-ID: <1008558242.26502@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.feestdagen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 19 Dec 2001 03:04:06 GMT
Message-ID: <1008731046.23602@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.sinterklaas

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 18 Dec 2001 19:46:03 GMT
Message-ID: <1008704763.17585@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 18 Dec 2001 19:46:08 GMT
Message-ID: <1008704768.17631@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 18 Dec 2001 19:46:12 GMT
Message-ID: <1008704772.17677@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 18 Dec 2001 19:46:21 GMT
Message-ID: <1008704781.17723@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 20 Dec 2001 00:02:39 GMT
Message-ID: <1008806559.31477@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.sinterklaas

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 20 Dec 2001 00:04:17 GMT
Message-ID: <1008806657.31546@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.sinterklaas

From: a3
Date: Fri, 21 Dec 2001 04:26:00 GMT
Message-ID: <GooEzC.6sH@news.a3.xs4all.nl>
Subject: nl.* checkgroups

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 22 Dec 2001 03:04:05 GMT
Message-ID: <1008990245.17980@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.defensie.marine

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 23 Dec 2001 03:04:07 GMT
Message-ID: <1009076647.1027@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.internet.dsl

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 23 Dec 2001 11:17:43 GMT
Message-ID: <1009106263.5705@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 24 Dec 2001 03:04:08 GMT
Message-ID: <1009163048.18914@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.actueel.feestdagen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 26 Dec 2001 03:04:08 GMT
Message-ID: <1009335848.1154@news.a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.actueel.sinterklaas