nl.* info
archief nl-admin 2007

[ algemeen | posten | charters | faq's | misbruik | aanmaken | archief | adressen ]

archief nl-admin 2007


From: a3@news.a3.xs4all.nl (Adri Verhoef)
Date: Mon, 8 Jan 2007 19:41:02 GMT
Message-ID: <JBKEoE.Lr6@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Opheffing nl.financieel.euro

From: nl-admin
Date: Tue, 9 Jan 2007 02:03:02 GMT
Message-ID: <JBKwD2.oHI@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Verwijdering nl.financieel.euro

From: a3
Date: Tue, 9 Jan 2007 17:31:57 GMT
Message-ID: <JBM3DA.B98@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Opzegging moderator nl.announce

From: a3
Date: Tue, 9 Jan 2007 17:39:04 GMT
Message-ID: <JBM3p4.BG5@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Opzegging moderator nl.internet.misbruik.spam-signalering

From: a3
Date: Tue, 9 Jan 2007 17:43:29 GMT
Message-ID: <JBM3wH.By6@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Opzegging moderator nl.muziek.mp3

From: a3
Date: Tue, 9 Jan 2007 17:47:20 GMT
Message-ID: <JBM42w.C3v@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Opzegging moderator nl.support.sysadmin

From: a3
Date: Tue, 9 Jan 2007 17:50:34 GMT
Message-ID: <JBM48A.C7I@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Opzegging moderator nl.newsgroups.announce

From: a3
Date: Fri, 12 Jan 2007 11:41:44 GMT
Message-ID: <JBr75K.Dvn@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Wijziging moderator nl.internet.misbruik.rapport

From: a3
Date: Thu, 18 Jan 2007 21:06:11 GMT
Message-ID: <JC31AB.A67@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Gevraagd: moderator nl.internet.welkom

From: a3
Date: Mon, 5 Feb 2007 20:41:53 GMT
Message-ID: <JD0C5u.2wt@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN]Wijziging moderator nl.comp.os.linux.announce

From: a3
Date: Thu, 8 Feb 2007 19:33:25 GMT
Message-ID: <JD5szp.p8C@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN]Wijziging moderator nl.internet.welkom

From: nl-admin
Date: Fri, 9 Feb 2007 03:04:04 GMT
Message-ID: <JD6Dus.5xF@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Nieuwsgroep nl.financieel.euro opgeheven