nl.* info
reglement nl-raad

[ algemeen | posten | charters | faq's | misbruik | aanmaken | archief | adressen ]

Reglement nl-raad

1. Waar is de nl-raad voor opgericht?

De nl-raad is opgericht om in te spelen op de dalende belangstelling voor nieuwsgroepen. Doordat er minder mensen actief zijn worden drempels in oprichtingsprocedures niet meer gehaald en ook wordt het groepje vrijwilligers steeds kleiner. FAQ's worden niet meer bijgehouden, moderatoren zijn amper nog te vinden, etc. De nl-raad wil procedures eenvoudiger maken en sneller besluiten nemen.

2. Hoeveel leden telt de nl-raad?

De nl-raad telt maximaal zes leden. De twee leden van nl-admin zijn automatisch lid en de anderen worden gekozen uit de lezers van nl.newsgroups.

3. Kan een lid worden verwijderd?

Ja, wanneer de overige leden daartoe gezamenlijk aanleiding zien.

4. Hoe wordt een vacature opgevuld?

Door in nl.newsgroups kenbaar te maken dat er een vacature is waarvoor men iemand kan nomineren. Men kan niet zichzelf nomineren.
Wanneer er meer nominaties zijn dan lege plekken kan nl.newsgroups proberen tot een enkele voordracht te komen, op een zelfgekozen wijze, maar als dat niet binnen een redelijke tijd lukt (of als men die keuze niet wil maken) zal de nl-raad zelf iemand uitkiezen.
Genomineerden worden in principe door de nl-raad geaccepteerd, maar de raad kan een nominatie weigeren. Mogelijke redenen daarvoor kunnen zijn: aanstootgevend postgedrag, zoals regelmatig van naam veranderen, provocerende teksten, persoonlijke vetes in stand houden, etc. en meestal zal het een combinatie van dit soort dingen zijn.
E.e.a. ter beoordeling van de raad.

5. Hoe lang blijft men lid?

Na twee jaar eindigt voor de vier uit nl.newsgroups genomineerde leden automatisch hun lidmaatschap. Er kunnen dan door nl.newsgroups nieuwe kandidaten worden genomineerd. Wanneer die er niet of niet voldoende komen staat het afgetreden raadsleden vrij hun lidmaatschap weer op te pakken.

6. Hoe neemt de raad besluiten?

Een voorstel wordt aangenomen wanneer meer dan de helft van de leden het steunt. Een voorstel kan per e-mail aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming, of in nl.newsgroups worden gepost. Het moet serieus bedoeld zijn en onderbouwd.

7. Waarover neemt de raad besluiten?

Het oprichten van groepen, opheffen van groepen, hernoemen of verplaatsen van groepen, het aanpassen van eenregelige omschrijvingen en charters, het modereren van groepen, en aanverwante zaken die het beheer van de nl-groepen betreffen. Er wordt op voorhand niets uitgesloten.

8. Kan ik in beroep gaan tegen een besluit van de raad?

Ja, door aan te tonen dat de overgrote meerderheid van de gebruikers het besluit niet steunt. Het enige middel hiervoor is het houden van een bezwaarprocedure.

9. Wat houdt deze bezwaarprocedure in?

Men doet in nl.newsgroups een voorstel, houdt daarover in nl.newsgroups een discussie, en organiseert een stemming. Als 35 stemmers het voorstel steunen wordt het voorstel uitgevoerd. Hierbij worden geen onderwerpen uitgesloten; alles wat valt onder het bereik van de nl-raad kan onderwerp zijn van zo'n voorstel. Men kan zodoende voorkomen dat een raadslid na afloop van de zittingstermijn lid blijft, de aanmaak van een groep forceren of juist tegenhouden, het opheffen van een groep blokkeren etc. In geval van fraude bij het stemmen of andere onregelmatigheden kan men tegen de stemmingsuitslag bezwaar maken bij de nl-raad, die vervolgens een definitieve beslissing neemt.